Shortcuts
PageMenu- Main Menu-
Page content
 

Search Results

Your Search for AMERICAN FICTION TRANSLATIONS INTO CHINESE returned 51 Items

Search Result Page: .   1 NNN 2 .   . Top Next .   . Page: 1 of 2
The titles shown in BOLD are currently available
Display results in shelf format.
Search Results
Result Thumbnail Title Author Year Copies
1 Aiji shou hu shen zhong ji zhi nan = Kane chronicles / Leike Lai'erdun zhu ; Shen Xiaoyu yi. Aiji shou hu shen zhong ji zhi nan = Kane chronicles / Leike Lai'erdun zhu ; Shen Xiaoyu yi. [Book]
埃及守護神终極指南 =Kane chronicles /雷克.萊爾頓著 ; 沈曉鈺譯.
Riordan, Rick 2013 Book Collections: Chinese Junior.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
2 Bali zhi guang / [Mei] Ailinuo Bulangi zhu ; Liu Yongjun yi. Bali zhi guang / [Mei] Ailinuo Bulangi zhu ; Liu Yongjun yi. [Book]
巴黎之光 /[美]埃莉诺·布朗 著 ; 刘勇军 译.
Brown, Eleanor, 1973- 2019 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Chester Hill.
Number of Holdings: 1.
3 Bei hai ren / Tami Huoge (Tami Hoag) zhu ; Xiao Jixuan yi. Bei hai ren / Tami Huoge (Tami Hoag) zhu ; Xiao Jixuan yi. [Book]
被害人 /塔米·霍格(Tami Hoag) 著 ; 蕭季瑄 譯.
Series:Wen xue xin xiang ;Volume:278.
Hoag, Tami 2021 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Chester Hill.
Number of Holdings: 1.
4 Ben yuan / Dan Bulang zhu ; Li Heqing, Li Liantao yi. Ben yuan / Dan Bulang zhu ; Li Heqing, Li Liantao yi. [Book]
本源 /丹·布朗 著 ; 李和庆,李连涛 译.
Brown, Dan, 1964- 2018 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown, Campsie, Riverwood.
Number of Holdings: 3.
5 Bie hai pa, ai qing zai lu shang = A turn in the road / (Mei) Daibi Maikangbo zhu ; Min Nan yi. Bie hai pa, ai qing zai lu shang = A turn in the road / (Mei) Daibi Maikangbo zhu ; Min Nan yi. [Book]
别害怕, 爱情在路上 =A turn in the road /(美) 黛比.麦康伯著 ; 闵楠译.
Macomber, Debbie 2013 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
6 Bo li yao shi = The glass key / (Mei) Daxi'er Hamite zhu ; Wang Lei yi. Bo li yao shi = The glass key / (Mei) Daxi'er Hamite zhu ; Wang Lei yi. [Book]
玻璃钥匙 =The glass key /哈米特著 ; 王蕾译.
Hammett, Dashiell, 1894-1961
哈米特, 达希尔,1894-1961,author.
2013 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
7 Chang zi / Qiake Palanike zhu ; Jing Xiang yi. Chang zi / Qiake Palanike zhu ; Jing Xiang yi. [Book] Palahniuk, Chuck 2011 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Panania.
Number of Holdings: 1.
8 Chuan guo yao shi kong de feng / Shidifen Jin ; Zhao Pihui yi = The wind through the keyhole : a dark tower novel / Stephen King. Chuan guo yao shi kong de feng / Shidifen Jin ; Zhao Pihui yi = The wind through the keyhole : a dark tower novel / Stephen King. [Book]
穿過鑰匙孔的風 /史蒂芬・金 ; 趙丕慧 譯 = The wind through the keyhole : a dark tower novel / Stephen King.
King, Stephen, 1947- 2014 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Chester Hill.
Number of Holdings: 1.
9 Chuan zhe Prada de e mo = The devil wears Prada / Lauren Weisberger zhu ; Wang Xinxin yi. Chuan zhe Prada de e mo = The devil wears Prada / Lauren Weisberger zhu ; Wang Xinxin yi. [Book] Weisberger, Lauren, 1977- 2004 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
10 Da mei ren = The prettiest one / [Mei] Zhanmusi Hajinsi zhu ; Hai Lihong yi. Da mei ren = The prettiest one / [Mei] Zhanmusi Hajinsi zhu ; Hai Lihong yi. [Book]
大美人 =The prettiest one /[美]詹姆斯·哈金斯 著 ; 海力洪 译.
Hankins, James, (Suspense fiction writer) 2018 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Lakemba.
Number of Holdings: 1.
11 Degula jia zu ri ji : xi xue gui zhi qi = The Diaries of the family Dracul / (Mei) Zhenni Kaluogedisi zhu ; Chen Yuechen yi. Degula jia zu ri ji : xi xue gui zhi qi = The Diaries of the family Dracul / (Mei) Zhenni Kaluogedisi zhu ; Chen Yuechen yi. [Book] Kalogridis, Jeanne 2012 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
12 Di 43 tiao ba hen = The informationist / (Mei) Taile Shidiwensi zhu ; Yu Haisheng yi. Di 43 tiao ba hen = The informationist / (Mei) Taile Shidiwensi zhu ; Yu Haisheng yi. [Book]
第43条疤痕 =The informationist /(美) 泰勒·史蒂文斯著 ; 于海生译.
Stevens, Taylor 2014 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
13 Du ju de yi nian / (Mei) Yuehan Ouwen zhu ; Sun Lu yi. Du ju de yi nian / (Mei) Yuehan Ouwen zhu ; Sun Lu yi. [Book]
独居的一年 /(美)约翰 · 欧文 著 ; 孙璐 译.
Irving, John, 1942- 2017 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
14 En hui = A mercy / (Mei) Toni Molisen zhu ; Hu Yunhuan yi. En hui = A mercy / (Mei) Toni Molisen zhu ; Hu Yunhuan yi. [Book] Morrison, Toni 2013 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
15 Fu ren, qiong ren = Rich man, poor man / [Mei] Ouwen Xiao zhu ; Shi Xianrong, Dong Hengxun, Fan Yuzhong, Feng Yidai, Ren Jisheng, Shi Yongli yi. Fu ren, qiong ren = Rich man, poor man / [Mei] Ouwen Xiao zhu ; Shi Xianrong, Dong Hengxun, Fan Yuzhong, Feng Yidai, Ren Jisheng, Shi Yongli yi. [Book]
富人, 穷人 =Rich man, poor man /[美] 欧文・肖 著 ; 施咸荣, 董衡巽, 范于中, 冯亦代, 任吉生, 石永礼 译.
Shaw, Irwin, 1913-1984
肖, 欧文,1913-1984,,author.
2016 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
16 Fu'ermosi yu zuan shi nü wang = Sherlock Holmes and the queen of diamonds / (Mei) Haiyesi, (Ying) Huaitehaide zhu ; Fu Yue yi. Fu'ermosi yu zuan shi nü wang = Sherlock Holmes and the queen of diamonds / (Mei) Haiyesi, (Ying) Huaitehaide zhu ; Fu Yue yi. [Book]
福尔摩斯与钻石女王 =Sherlock Holmes and the queen of diamonds /(美) 海耶斯, (英) 怀特海德著 ; 傅悦译.
Hayes, Steve, 1931- 2014 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
17 Hao nü hai = The mothers / [Mei] Buli Beineite zhu ; Li Chen yi. Hao nü hai = The mothers / [Mei] Buli Beineite zhu ; Li Chen yi. [Book]
好女孩 =The mothers /[美] 布莉 贝内特 著 ; 李晨 译.
Bennett, Brit 2019 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Chester Hill.
Number of Holdings: 1.
18 Hou yi = The descendants / Kaoyi Hate Haimingsi zhu ; Qian Feng yi. Hou yi = The descendants / Kaoyi Hate Haimingsi zhu ; Qian Feng yi. [Book]
后裔 =The descendants /考伊·哈特·海明斯著 ; 钱峰译
Hemmings, Kaui Hart 2013 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
19 Jin se de nan hai / (Mei) Xi'erpi·Suomaya·Gaoda zhu ; Yu Yuqing, Ma Shuxia yi. Jin se de nan hai / (Mei) Xi'erpi·Suomaya·Gaoda zhu ; Yu Yuqing, Ma Shuxia yi. [Book]
金色男孩 /(美)希尔皮 · 索玛雅 · 高达 著 ; 余玉清, 马淑霞 译.
Gowda, Shilpi Somaya 2017 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
20 Mai tian shou wang zhe / J. D. Sailinge zhu ; Shi Xianrong yi = The catcher in the rye / J. D. Salinger. Mai tian shou wang zhe / J. D. Sailinge zhu ; Shi Xianrong yi = The catcher in the rye / J. D. Salinger. [Book] Salinger, J. D. (Jerome David), 1919-2010 2010 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
21 Maiqide li wu, di 1 ji : meiguo ming ren duan pian xiao shuo jing xuan = American short stories / (Mei) C. G. Draper zhu bian ; Li Xiaodong yi. Maiqide li wu, di 1 ji : meiguo ming ren duan pian xiao shuo jing xuan = American short stories / (Mei) C. G. Draper zhu bian ; Li Xiaodong yi. [Book]
麦琪的礼物, 第 1 辑 :美国名人短篇小说精选 = American short stories /(美) C. G. Draper 主编 ; 李晓东译.
Draper, C. G. 2013 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
No Items currently Available.
Number of Holdings: 1.
22 Mo nü Jiali / Shidifen Jin ; Wu Yanyi yi = Carrie / Stephen King. Mo nü Jiali / Shidifen Jin ; Wu Yanyi yi = Carrie / Stephen King. [Book]
Series:Shdifen Jin xuan ;Volume:20.
King, Stephen, 1947- 2011 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
23 Nan hai yi ran shi zong = Boy still missing / (Mei) Yehan Sailuosi zhu ; Chen Xinyu yi. Nan hai yi ran shi zong = Boy still missing / (Mei) Yehan Sailuosi zhu ; Chen Xinyu yi. [Book]
男孩依然失踪 /(美)约翰 赛罗斯著 ; 陈新宇译
Searles, John 2014 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
24 Nanjing an hun qu / Ha Jin zhu ; Ji Sicong yi. Nanjing an hun qu / Ha Jin zhu ; Ji Sicong yi. [Book] Jin, Ha, 1956-
哈金,1956-
2011 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
25 Nu tong = Girlchild / Tupoluo Hasiman zhu ; Zhang Yifan yi. Nu tong = Girlchild / Tupoluo Hasiman zhu ; Zhang Yifan yi. [Book] Hassman, Tupelo, 1973- 2013 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
26 Nu you zheng ju zhang = The postmistress / Shala Bulaike zhu ; Chen Jingshu yi. Nu you zheng ju zhang = The postmistress / Shala Bulaike zhu ; Chen Jingshu yi. [Book] Blake, Sarah, 1960- 2011 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
27 Sha shou mo lu / Maike Kangnali zhu ; Li Yiping yi = The narrows / Michael Connelly. Sha shou mo lu / Maike Kangnali zhu ; Li Yiping yi = The narrows / Michael Connelly. [Book]
殺手末路 /麥可.康納利著 ; 李怡萍譯 = The narrows / Michael Connelly.
Connelly, Michael, 1956- 2014 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Chester Hill.
Number of Holdings: 1.
28 Shan yi sha shou = Flashback / Dan Ximengsi zhu ; Wang Baoxiang yi. Shan yi sha shou = Flashback / Dan Ximengsi zhu ; Wang Baoxiang yi. [Book]
閃憶殺手 =Flashback /丹西蒙斯著 ; 王寶翔譯.
Series:Du xiao shuo ;Volume:30
Simmons, Dan, 1948- 2012 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
No Items currently Available.
Number of Holdings: 1.
29 Shen gui tong die / Luobo Ludelun zhu ; Wang Shiqi yi = The Bourne ultimatum / Robert Ludlum. Shen gui tong die / Luobo Ludelun zhu ; Wang Shiqi yi = The Bourne ultimatum / Robert Ludlum. [Book]
Series:Joy ;Volume:84
Ludlum, Robert, 1927-2001 2007 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
30 Sheng ming zhong de mei hao que han / Yuehan Gelin zhu ; Huang Juanfang yi. Sheng ming zhong de mei hao que han / Yuehan Gelin zhu ; Huang Juanfang yi. [Book]
生命中的美好缺憾 /約翰・葛林著 ; 黃涓芳譯.
Green, John, 1977- 2013 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Panania.
Number of Holdings: 1.
Search Result Page: .   1 NNN 2 .   . Bottom Next .   . Page: 1 of 2
The titles shown in BOLD are currently available

. E-mail This Page
Quick Search