Shortcuts
PageMenu- Main Menu-
Page content
 

Search Results

Your Search for LAN XIAO SHUO returned 13 Items

Search Result Page: .   1   .   . Page: 1 of 1
The titles shown in BOLD are currently available
Display results in shelf format.
Search Results
Result Thumbnail Title Author Year Copies
1 1Q84 / Cunshang Chunshu zhu ; Lai Mingzhu yi. 1Q84 / Cunshang Chunshu zhu ; Lai Mingzhu yi. [Book]
1Q84 /村上春樹著 ; 賴明珠譯.
Series:Lan xiao shuo ;Volume:952-953
Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹,1949-
2009 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Riverwood.
Number of Holdings: 2.
2 1Q84. Book 3, 10 yue - 12 yue / Cunshang Chunshu zhu ; Lai Mingzhu yi. 1Q84. Book 3, 10 yue - 12 yue / Cunshang Chunshu zhu ; Lai Mingzhu yi. [Book]
1Q84.Book 3,10 月-12月 /村上春樹著 ; 賴明珠譯.
Series:Lan xiao shuo ;Volume:954.
Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹,1949-
2009 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Riverwood.
Number of Holdings: 1.
3 Fan ren de xi sheng / Piye Lemeite(Pierre Lemaitre) zhu ; Miao Yonghua yi. Fan ren de xi sheng / Piye Lemeite(Pierre Lemaitre) zhu ; Miao Yonghua yi. [Book]
凡人的犧牲 /皮耶 ‧ 勒梅特(Pierre Lemaitre) 著 ; 繆詠華 譯.
Series:Lan xiao shuo ;Volume:260.
Lemaître, Pierre, 1951- 2017 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Panania.
Number of Holdings: 1.
4 Kong zhi = Gone girl / Jilian Fulin (Gillian Flynn) zhu ; Shi Qingzhen yi. Kong zhi = Gone girl / Jilian Fulin (Gillian Flynn) zhu ; Shi Qingzhen yi. [Book]
控制 = Gone girl /吉莉安.弗琳 (Gillian Flynn) 著; 施清真 譯
Series:Lan xiao shuo ;Volume:175.
Flynn, Gillian, 1971-
弗琳, 吉莉安,author.
2013 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
5 Mei you nü ren de nan ren men / Cunshang Chunshu ; Lai Mingzhu yi. Mei you nü ren de nan ren men / Cunshang Chunshu ; Lai Mingzhu yi. [Book]
沒有女人的男人們 /村上春樹 ; 賴明珠譯.
Series:Lan xiao shuo ;Volume:964.
Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹,1949-,author.
2014 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 2.
6 Mei you sheng yin de nü ren men = Women talking / Mili'an Taiweizi (Miriam Toews) zhu ; Li Jianxing yi. Mei you sheng yin de nü ren men = Women talking / Mili'an Taiweizi (Miriam Toews) zhu ; Li Jianxing yi. [Book]
沒有聲音的女人們 =Women talking /米莉安·泰維茲(Miriam Toews) 著 ; 李建興 譯.
Series:Lan xiao shuo ;Volume:293.
Toews, Miriam, 1964- 2020 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Riverwood.
Number of Holdings: 1.
7 Ni shuo, Liaoguo dao di you shen me? / Cunshang Chunshu ; Lai Mingzhu yi. Ni shuo, Liaoguo dao di you shen me? / Cunshang Chunshu ; Lai Mingzhu yi. [Book]
你說,寮國到底有什麼? /村上春樹 ; 賴明珠譯.
Series:Lan xiao shuo ;Volume:967.
Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹,1949-author.
2017 Book Collections: Chinese Adult Non Fiction.
Available at: Campsie, Chester Hill.
Number of Holdings: 2.
8 Qi yuan = Origin / Dan Bulang ; Li Jianxing yi. Qi yuan = Origin / Dan Bulang ; Li Jianxing yi. [Book]
起源 =Origin /丹·布朗 ; 李建興 譯.
Series:Lan xiao shuo ;Volume:278.
Brown, Dan, 1964- 2018 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Riverwood.
Number of Holdings: 1.
9 Tian mei de lai sheng = Sweet hereafter / Jiben Banana ; Chen Baolian yi. Tian mei de lai sheng = Sweet hereafter / Jiben Banana ; Chen Baolian yi. [Book]
Series:Lan xiao shuo ;Volume:825.
Yoshimoto, Banana, 1964-
吉本 ばなな,1964-
2013 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
10 Wai yu de nü ren / Baoluo Ke'erhe ; [yi zhe Chen Jialin] = Adultery / Paulo Coelho. Wai yu de nü ren / Baoluo Ke'erhe ; [yi zhe Chen Jialin] = Adultery / Paulo Coelho. [Book]
外遇的女人 /保羅・科爾賀 ; [譯者陳佳琳] = Adultery / Paulo Coelho.
Series:Lan xiao shuo ;Volume:230.
Coelho, Paulo 2015 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Riverwood, Panania.
Number of Holdings: 2.
11 Wo de nan peng you / Qingshan Qihui zhu ; Wang Yunjie yi. Wo de nan peng you / Qingshan Qihui zhu ; Wang Yunjie yi. [Book]
我的男朋友 /青山七惠著 ; 王蘊潔譯.
Series:Lan xiao shuo ;Volume:162.
Aoyama, Nanae, 1983-
青山七惠,1983-
2012 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Riverwood.
Number of Holdings: 1.
12 Xi ji mian bao dian / Cunshang Chunshu zuo ; Kat Menschik hui ; zhang zhi bin yi. Xi ji mian bao dian / Cunshang Chunshu zuo ; Kat Menschik hui ; zhang zhi bin yi. [Book]
襲擊麵包店 /村上春樹作 ; Kat Menschik繪 ; 張致斌譯.
Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹,1949-
2013 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 2.
13 Zheng chang ren / Shali Luni zhu ; Li Jingyi yi = Normal people / Sally Rooney. Zheng chang ren / Shali Luni zhu ; Li Jingyi yi = Normal people / Sally Rooney. [Book]
正常人 /莎莉・魯尼 著 ; 李靜宜 譯 = Normal people / Sally Rooney.
Series:Lan xiao shuo ;Volume:295.
Rooney, Sally 2020 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
Search Result Page: .   1   .   . Page: 1 of 1
The titles shown in BOLD are currently available

. E-mail This Page
Quick Search