Shortcuts
PageMenu- Main Menu-
Page content
 

Search Results

Your Search for XIN JING DIAN WEN KU returned 44 Items

Search Result Page: .   1 NNN 2 .   . Top Next .   . Page: 1 of 2
The titles shown in BOLD are currently available
Display results in shelf format.
Search Results
Result Thumbnail Title Author Year Copies
1 1Q84 : Book 2, 7 yue - 9 yue / Cunshang Chunshu zhu ; Shi Xiaowei yi. 1Q84 : Book 2, 7 yue - 9 yue / Cunshang Chunshu zhu ; Shi Xiaowei yi. [Book]
Series:Xin jing dian wen ku ;Volume:419
Murakami, Haruki, 1949-
村上春樹,1949-
2010 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Chester Hill.
Number of Holdings: 1.
2 Bao zhu wo beng kui de da nao / Zhinian Shixiren zhu ; Wang Luman yi. Bao zhu wo beng kui de da nao / Zhinian Shixiren zhu ; Wang Luman yi. [Book]
抱住我崩溃的大脑 /知念实希人 著 ; 王路漫 译.
Series:Xin jing dian wen ku ;Volume:1432.
Chinen, Mikito, 1978-
知念实希人,1978-author.
2020 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Panania.
Number of Holdings: 1.
3 Chang chang de hui lang / Dongye Guiwu zhu ; Lan Jia yi. Chang chang de hui lang / Dongye Guiwu zhu ; Lan Jia yi. [Book]
长长的回廊 /东野圭吾 著 ; 蓝佳 译.
Series:Dongye Guiwu zuo pin ;Volume:63.
Higashino, Keigo, 1958-
東野圭吾,1958-author.
2020 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
No Items currently Available.
Number of Holdings: 1.
4 Chao sha ren shi jian / [Ri] Dongye Guiwu zhu ; Xu Liping yi. Chao sha ren shi jian / [Ri] Dongye Guiwu zhu ; Xu Liping yi. [Book]
超杀人事件 /[日]东野圭吾 著 ; 许丽屏 译.
Series:Dongye Guiwu zuo pin ;Volume:20.
Higashino, Keigo, 1958-
东野圭吾,1958-author.
2019 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Padstow.
Number of Holdings: 1.
5 Chen mo de xun you / [Ri] Dongye Guiwu zhu ; Bian Dayu yi. Chen mo de xun you / [Ri] Dongye Guiwu zhu ; Bian Dayu yi. [Book]
沉默的巡游 /[日]东野圭吾 著 ; 边大玉 译.
Series:Dongye Guiwu zuo pin ;Volume:61.
Higashino, Keigo, 1958-
东野圭吾,1958-author.
2020 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Panania.
Number of Holdings: 1.
6 Chen shui de sen lin / Dongye Guiwu zhu ; Zheng Lin yi. Chen shui de sen lin / Dongye Guiwu zhu ; Zheng Lin yi. [Book]
沉睡的森林 /东野圭吾著 ; 郑琳译.
Series:Works ;Volume:29.
Higashino, Keigo, 1958-
东野圭吾,1958-author.
2019 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
7 Dan shen Yifan de cheng bao = How Evan broke his head and other secrets / Jiasi·Sitan zhu ; Li Huijuan yi. Dan shen Yifan de cheng bao = How Evan broke his head and other secrets / Jiasi·Sitan zhu ; Li Huijuan yi. [Book]
单身伊凡的城堡 =How Evan broke his head and other secrets /加思·斯坦著 ; 李慧娟译.
Series:Xin jing dian wen ku ;Volume:491
Stein, Garth 2011 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Lakemba.
Number of Holdings: 1.
8 Di qi tian / Yu Hua zhu. Di qi tian / Yu Hua zhu. [Book]
第七天 /余华著.
Series:Xin jing dian wen ku ;Volume:800.
Yu, Hua, 1960-
余华,1960-,author.
2013 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
9 Hei wu diao ying / Guizhi Youjie zhu ; Lin Qinghua yi. Hei wu diao ying / Guizhi Youjie zhu ; Lin Qinghua yi. [Book]
黑屋吊影 /贵志祐介 著 ; 林青华 译.
Series:Xin jing dian wen ku ;Volume:828.
Kishi, Yūsuke, 1959-
贵志祐介,1959-,author.
2014 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Riverwood.
Number of Holdings: 1.
10 Hong shou zhi / Dongye Guiwu zhu ; Yu Zhuang yi. Hong shou zhi / Dongye Guiwu zhu ; Yu Zhuang yi. [Book]
Series:Works ;Volume:23.
Higashino, Keigo, 1958-
東野 圭吾,1958-
2011 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
11 Hou xiang shuo bai wu yu / Kyōgoku Natsuhiko zhu ; Liu Mingyang yi. Hou xiang shuo bai wu yu / Kyōgoku Natsuhiko zhu ; Liu Mingyang yi. [Book]
后巷说百物语 /Kyōgoku Natsuhiko 著 ; 刘名杨译
Series:Xin jing dian wen ku ;Volume:749
Kyōgoku, Natsuhiko, 1963- 2014 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
12 Jiang si wei si de qing / [Ri] Yiyi zhu ; Lian Zixin yi. Jiang si wei si de qing / [Ri] Yiyi zhu ; Lian Zixin yi. [Book]
将死未死的青 /[日]乙一 著 ; 连子心 译.
Series:Yiyi zuo pin ;Volume:03.
Otsuichi, 1978-
乙一,1978-author.
2020 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Padstow.
Number of Holdings: 1.
13 Jiao zi / Li Bihua zuo pin. Jiao zi / Li Bihua zuo pin. [Book]
饺子 /李碧华作品.
Series:Li Bihua zuo pin ;Volume:05.
Li, Bihua
李碧华,author.
2021 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Chester Hill, Campsie.
Number of Holdings: 2.
14 Jie you za huo dian / (Ri) Dongye Guiwu zhu ; Li Yingchun yi. Jie you za huo dian / (Ri) Dongye Guiwu zhu ; Li Yingchun yi. [Book]
解忧杂货店 /(日) 东野圭吾著 ; 李盈春译.
Series:Xin jing dian wen ku ;Volume:844
Higashino, Keigo, 1958- 2014 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
15 Ke xiao shuo de ren = The story carver / Bimuyu zhu. Ke xiao shuo de ren = The story carver / Bimuyu zhu. [Book]
刻小说的人 =The story carver /比目鱼著.
Series:Xin jing dian wen ku ;Volume:932.
Bimuyu, 1971-
比目鱼,1971-,author.
2014 Book Collections: Chinese Adult Non Fiction.
Available at: Campsie, Bankstown.
Number of Holdings: 2.
16 Kong zhong sha ren xian chang / [Ri] Dongye Guiwu zhu ; Yang Wanheng yi. Kong zhong sha ren xian chang / [Ri] Dongye Guiwu zhu ; Yang Wanheng yi. [Book]
空中杀人现场 /[日]东野圭吾著 ; 杨婉蘅译.
Series:Dongye Guiwu zuo pin ;Volume:35.
Higashino, Keigo, 1958-
東野圭吾,1958-author.
2019 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
17 Ku ji hui yi lu / Jiaxiya Ma'erkesi zhu ; Xuan Le yi. Ku ji hui yi lu / Jiaxiya Ma'erkesi zhu ; Xuan Le yi. [Book]
苦妓回忆录 /加西亚·马尔克斯著 ; 轩乐译.
Series:Works ;Volume:11.
García Márquez, Gabriel, 1927-2014 2018 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Lakemba.
Number of Holdings: 1.
18 Mao rong rong / (Ri) Cunshang Chunshu zhu ; Anxi Shuiwan hui ; Chen Wenjuan yi. Mao rong rong / (Ri) Cunshang Chunshu zhu ; Anxi Shuiwan hui ; Chen Wenjuan yi. [Book]
毛茸茸 /(日) 村上春树著 ; 安西水丸绘 ; 陈文娟译.
Series:Works ;Volume:16.
Murakami, Haruki, 1949-
村上春树,1949-author.
2016 Book Collections: Chinese Junior.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
19 Mei dang xiang qi ni = The very thought of you / (Ying) Luoxi Ailisen zhu ; Li Huijuan yi. Mei dang xiang qi ni = The very thought of you / (Ying) Luoxi Ailisen zhu ; Li Huijuan yi. [Book]
每当想起你 =The very thought of you /萝西·埃里森著 ; 李慧娟译.
Series:Xin jing dian wen ku ;Volume:708.
Alison, Rosie
埃里森, 萝西,,author.
2013 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
20 Mei you se cai de Duoqi Zuo he ta de xun li zhi nian / Cunshang Chunshu zhu ; Shi Xiaowei yi. Mei you se cai de Duoqi Zuo he ta de xun li zhi nian / Cunshang Chunshu zhu ; Shi Xiaowei yi. [Book]
没有色彩的多崎作和他的巡礼之年 /村上 春树 著 ; 施小炜 译.
Murakami, Haruki, 1949-
村上 春树,1949-,author.
2013 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
21 Mige'er zai Zhili de di xia xing dong / Jiaxiya Ma'erkesi zhu ; Wei Ran yi. Mige'er zai Zhili de di xia xing dong / Jiaxiya Ma'erkesi zhu ; Wei Ran yi. [Book]
米格尔在智利的地下行动 /加西亚·马尔克斯 著 ; 魏然 译.
García Márquez, Gabriel, 1927-2014 2019 Book Collections: Chinese Adult Non Fiction.
Available at: Chester Hill.
Number of Holdings: 1.
22 Qi dao luo mu shi / Dongye Guiwu zhu ; Dai Ke yi. Qi dao luo mu shi / Dongye Guiwu zhu ; Dai Ke yi. [Book]
祈祷落幕时 /东野圭吾著 ; 代珂译.
Series:Xin jing dian wen ku ;Volume:845.
Higashino, Keigo, 1958-
东野圭吾,1958-author.
2015 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
23 Qi nian shou hu ren / [Ri] Dongye Guiwu zhu ; Song Gang yi. Qi nian shou hu ren / [Ri] Dongye Guiwu zhu ; Song Gang yi. [Book]
祈念守护人 /[日]东野圭吾 著 ; 宋刚 译.
Series:Dongye Guiwu zuo pin ;Volume:62
Higashino, Keigo, 1958-
东野圭吾,1958-author.
2020 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
No Items currently Available.
Number of Holdings: 1.
24 Shashibiya shu dian / Xi'erweiya Biqi zhu ; Li Yun yi = Shakespeare & company / Sylvia Beach. Shashibiya shu dian / Xi'erweiya Biqi zhu ; Li Yun yi = Shakespeare & company / Sylvia Beach. [Book]
莎士比亚书店 /西尔维亚·比奇著 ; 李耘译 = Shakespeare & company / Sylvia Beach.
Series:Xin jing dian wen ku ;Volume:872
Beach, Sylvia 2014 Book Collections: Chinese Adult Non Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
25 Sheng si qiao / Li Bihua zuo pin. Sheng si qiao / Li Bihua zuo pin. [Book]
生死桥 /李碧华作品.
Series:Li Bihua zuo pin ;Volume:02.
Li, Bihua
李碧华,author.
2013 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
26 Shi ming zheng man ji = Ensaio sobre a cegueira / (Pu) Ruoze Salamage zhu ; Fan Weixin yi. Shi ming zheng man ji = Ensaio sobre a cegueira / (Pu) Ruoze Salamage zhu ; Fan Weixin yi. [Book]
失明症漫记 =Ensaio sobre a cegueira /(葡) 若泽·萨拉马戈著 ; 范维信译.
Series:Xin jing dian wen ku ;Volume:699
Saramago, José 2014 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Lakemba, Campsie.
Number of Holdings: 2.
27 Shi shang suo you de nü ren dou jie hun le? / Shanben Wenxu zhu ; Jin Hui yi. Shi shang suo you de nü ren dou jie hun le? / Shanben Wenxu zhu ; Jin Hui yi. [Book]
世上所有的女人都结婚了? /山本文绪著 ; 金晖译.
Series:Shanben Wenxu zuo pin ;Volume:06.
Yamamoto, Fumio, 1962- 2013 Book Collections: Chinese Adult Non Fiction.
Available at: Campsie.
Number of Holdings: 1.
28 Shui? / (Ri) Gongbu Meixue zhu ; Liu Ziqian yi. Shui? / (Ri) Gongbu Meixue zhu ; Liu Ziqian yi. [Book]
誰? /宮部美雪 ; 刘子倩译.
Series:Xin jing dian wen ku ;Volume:630
Miyabe, Miyuki, 1960-
宮部みゆき,1960-,author.
2013 Book Collections: Chinese Adult Fiction.
Available at: Bankstown.
Number of Holdings: 1.
29 Shui zhi dao da an / Jiang Bensheng zhu ; Yuandu Jingzi yi. Shui zhi dao da an / Jiang Bensheng zhu ; Yuandu Jingzi yi. [Book]
水知道答案 /江本胜著 ; 猿渡静子译.
Series:Xin jing dian wen ku ;Volume:025-026.
Emoto, Masaru, 1943-
江本胜,1943-
2009 Book Collections: Chinese Adult Non Fiction.
Available at: Riverwood.
Number of Holdings: 1.
30 Si ge chun tian = Four springs / Lu Qingyi zhu. Si ge chun tian = Four springs / Lu Qingyi zhu. [Book]
四个春天 =Four springs /陆庆屹 著.
Series:Xin jing dian wen ku ;Volume:1375.
Lu, Qingyi
陆庆屹,author.
2019 Book Collections: Chinese Adult Non Fiction.
Available at: Chester Hill.
Number of Holdings: 1.
Search Result Page: .   1 NNN 2 .   . Bottom Next .   . Page: 1 of 2
The titles shown in BOLD are currently available

. E-mail This Page
Quick Search